Supervisie

Waar gaat het om in supervisie?
In supervisie gaat het om leren. Beter nog om leren leren. De ervaring, opgedaan in een werksituatie van professionele dienstverlening, is het uitgangspunt. Belangrijk is dat de interne dialoog op gang komt of wordt gestimuleerd. Met als doel dat er steeds meer samenhang ontstaat tussen het denken, voelen, willen en handelen van de persoon, die supervisie volgt, in zijn of haar werksituatie en beroep.
In de supervisie en zeker in de pastorale supervisie is de hele mens betrokken. Als supervisant ben je dus niet alleen als beroepspersoon in het geding. Je wordt je bewust van diep in jezelf verankerde beelden, rollen en waarden en normen en van de emoties die daarbij horen. Supervisie kan ook raken aan je geloof of overtuiging. Als de supervisie goed verloopt ontstaat er een proces van existentiële reflectie dat helpt om dichter bij jezelf en bij de ander te komen en om je werk beter te kunnen doen.

Hoe ziet het supervisietraject eruit?
In principe behelst de supervisie tien sessies van 1½ uur. Aan het eind van iedere sessie kijken we even terug hoe het gaat. Tijdens de derde sessie houden we een klikevaluatie. Er kunnen dan bijstellingen plaatsvinden. Indien het leren niet op gang komt, kan ook besloten worden om te stoppen.

Wat moet je er voor doen?
Wanneer je in supervisie komt, denk je van te voren na over de problematiek die je aan de orde wilt stellen. Dat kan via het schrijven van een casus of een verbatim, (de woordelijke weergave van een deel van het gesprek) of het meenemen van een opname van een preek. Soms, afhankelijk van je leerstijl, kan de inbreng ook mondeling plaatsvinden.

Een belangrijk hulpmiddel om tot zelfstandig leren te komen is het verbinden van een leervraag aan de casuïstiek die je aan de orde stelt. Vrijwel altijd blijkt er na enige tijd een patroon aanwijsbaar te zijn in de leervragen die je stelt. En dit vertoont een samenhang met hoe jij als persoon in elkaar steekt.
In de sessies bespreken we de ingebrachte casuïstiek. Soms krijgt een vraag die zich op het laatste moment aandient voorrang. Belangrijk is sowieso dat je als supervisant het stuur in handen hebt.
Een wezenlijk onderdeel van supervisie is de reflectie op de voorbije sessies.
In de laatste bijeenkomst kijken we terug op het hele traject en staan we stil bij de vraag hoe je je persoonlijke leerweg wilt vervolgen.

Groepssupervisie
Hoewel er verschil is tussen individuele supervisie en groepssupervisie, is de werkwijze nagenoeg gelijk. De dynamiek tussen de personen speelt nartuurlijk een grote rol in groepssupervisie en dit kan een belangrijke bron van het leren vormen.

Waar?
De individuele supervisie vindt plaats bij mij thuis. Ik woon op een afstand van 10 minuten wandelen vanaf het Centraal Station. De groepssupervisie vindt daar ook plaats of op locatie.